•  

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť FOREMAN, s.r.o. zhromažďuje Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky služieb a produktov.

Údaje sú spracované pre marketingové aktivity našej spoločnosti na neurčitý čas v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a pre potreby spoločnosti FOREMAN, s.r.o. súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Podľa §20 odstavec 3 citovaného zákona ste oprávnení kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

Osobné údaje kupujúcich neposkytujeme tretím stranám, ani inak komerčne nevyužívame.